( ︎ ●—● )

数据结构-图

2017-11-22 15:17:39

数据结构

Alt text

有向图:

Alt text

无向图:

Alt text

连通图:任意两个点之间都是连通的,直接或者间接

Alt text

完全图:所有顶点跟其他点都有直接的联系

Alt text
Alt text

最有价值:最小生成树

Alt text

图的存储结构

Alt text
邻接矩阵:数组
邻接表:链表 —–\表示有向图
十字链表:链表 - /
邻接多重表:链表 –表示无向图

最小生成树算法

Alt text

Prim算法:

Alt text