( ︎ ●—● )

数据结构-树

2017-11-20 15:15:9

数据结构

特点: 树是节点有限集合

Alt text
Alt text
Alt text
Alt text

二叉树:所有结点的度都小于等于2

Alt text
Alt text

树的作用:压缩软件-赫夫曼树,搜索-人机对战

数组跟树之间的转换

Alt text