( ︎ ●—● )

数据结构-线性表/链表

2017-11-19 15:5:56

数据结构

特点: 线性表是n个数据元素的有限序列

Alt text

应用场景:

通讯录,一元多项式

顺序表

Alt text

链表

单链表:最终指向NUll

Alt text

循环链表:最终指向头结点

Alt text

双向链表:

Alt text

静态链表:(没有指针,用数组完成)

Alt text